Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση 

ΤΡΙΤΗ 07/06/2022 Η δεύτερη ορισθείσα Γενική συνέλευση είχε απαρτία σύμφωνα με τους κανόνες του καταστατικού λειτουργίας του συλλόγου. Πρόεδρος της καταστατικής γενικής συνέλευσης ορίστηκε και ψηφίστηκε ο κ. Γιώργος Παυλόπουλος…